Khô đặc sản

Tôm bạc khô – 500g

300,000

Khô đặc sản

Khô ếch – 500g

205,000

Khô đặc sản

Khô nhái – 500g

255,000
110,000

Khô đặc sản

Khô cá mối – 500g

110,000

Khô đặc sản

Bánh đầu mực – 500g

165,000
160,000
110,000

Khô đặc sản

Khô rắn – 500g

235,000

Không phân loại

Khô lóc bống – 500g

185,000

Khô đặc sản

Khô cá chạch – 500g

225,000

Khô đặc sản

Khô cá kèo – 500g

180,000

Khô đặc sản

Khô cá sặc – 500g

140,000

Khô đặc sản

Khô cá phi – 500g

95,000